top of page

regler och villkor för användning

IT Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2021-04-26

<p>Version 1.0</p>

 

<p>Tulsa Pack Athletics webbplats på Www.tulsapackathletics.com är ett upphovsrättsskyddat verk som tillhör Tulsa Pack Athletics. Vissa funktioner på webbplatsen kan vara föremål för ytterligare riktlinjer, villkor eller regler, som kommer att publiceras på webbplatsen i samband med sådana funktioner.</p>

 

<p>Alla sådana ytterligare villkor, riktlinjer och regler är införlivade genom hänvisning i dessa villkor.</p>

 

<p>Dessa användarvillkor beskriver de juridiskt bindande villkoren som övervakar din användning av webbplatsen. GENOM ATT LOGGA IN PÅ WEBBPLATSEN UPPFYLLER DU DESSA VILLKOR och du intygar att du har befogenhet och kapacitet att ingå dessa Villkor. DU BÖR VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT FÅ ÅTKOMMA WEBBPLATSEN. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR, LOGGA INTE IN PÅ OCH/ELLER ANVÄND WEBBPLATSEN.<p>

 

<p>Dessa villkor kräver användning av skiljedomsavsnitt 10.2 på individuell basis för att lösa tvister och även begränsa de rättsmedel som är tillgängliga för dig i händelse av en tvist. Dessa användarvillkor skapades med hjälp av <a href="https://www.termsofusegenerator.net">Generator för användarvillkor</a> och <a href="https://www.generateprivacypolicy. com">Sekretesspolicygenerator</a>.</p>

 

 

<h2>Åtkomst till webbplatsen</h2>

 

<p><strong>I enlighet med dessa villkor.</strong> Företaget ger dig en icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallbar, begränsad licens för att få åtkomst till webbplatsen enbart för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk.</p>

 

<p><strong>Vissa begränsningar.</strong> De rättigheter som godkänts för dig i dessa villkor är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte sälja, hyra, leasa, överlåta, överlåta, distribuera, vara värd för eller på annat sätt kommersiellt utnyttja webbplatsen; (b) du får inte ändra, göra härledda arbeten av, demontera, bakåtkompilera eller bakåtkonstruera någon del av webbplatsen; (c) du får inte gå in på webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats; och (d) förutom vad som uttryckligen anges här, får ingen del av webbplatsen kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt om inte annat anges, framtida utgåvor, uppdateringar eller andra tillägg till funktionaliteten på webbplatsen ska omfattas av dessa villkor.  Alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt på webbplatsen måste behållas på alla kopior av den.</p>

 

<p>Företaget förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avsluta webbplatsen med eller utan meddelande till dig.  Du godkände att företaget inte kommer att hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avbrott eller uppsägning av webbplatsen eller någon del.</p>

 

<p><strong>Ingen support eller underhåll.</strong> Du samtycker till att företaget inte har någon skyldighet att ge dig någon support i samband med webbplatsen.</p>

 

<p>Förutom eventuellt användarinnehåll som du tillhandahåller, är du medveten om att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken och affärshemligheter, på webbplatsen och dess innehåll ägs av företaget eller företagets leverantörer. Observera att dessa villkor och åtkomst till webbplatsen inte ger dig några rättigheter, titel eller intresse i eller till några immateriella rättigheter, förutom de begränsade åtkomsträttigheterna som anges i avsnitt 2.1. Företaget och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte ges i dessa villkor.</p>

 

<h2>Användarinnehåll</h2>

 

<p><strong>Användarinnehåll.</strong> "Användarinnehåll" betyder all information och all information som en användare skickar till webbplatsen. Du är exklusivt ansvarig för ditt användarinnehåll. Du bär alla risker i samband med användningen av ditt användarinnehåll.  Du intygar härmed att ditt användarinnehåll inte bryter mot vår policy för acceptabel användning.  Du får inte representera eller antyda för andra att ditt användarinnehåll på något sätt tillhandahålls, sponsras eller stöds av företaget. Eftersom du ensam är ansvarig för ditt användarinnehåll kan du utsätta dig för ansvar. Företaget är inte skyldigt att säkerhetskopiera något användarinnehåll som du lägger upp; även ditt användarinnehåll kan raderas när som helst utan föregående meddelande till dig. Du är ensam ansvarig för att göra dina egna säkerhetskopior av ditt användarinnehåll om du så önskar.</p>

 

<p>Du beviljar härmed företaget en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri och fullt betald, världsomspännande licens att reproducera, distribuera, offentligt visa och framföra, förbereda härledda verk av, införliva i andra verk och på annat sätt använda och utnyttja ditt användarinnehåll , och att bevilja underlicenser av de föregående rättigheterna, enbart i syfte att inkludera ditt användarinnehåll på webbplatsen.  Du avsäger dig härmed oåterkalleligt alla anspråk och påståenden om moraliska rättigheter eller tillskrivning med avseende på ditt användarinnehåll.</p>

 

<p><strong>Policy för acceptabel användning.</strong> Följande villkor utgör vår "policy för acceptabel användning":

Du samtycker till att inte använda webbplatsen för att samla in, ladda upp, överföra, visa eller distribuera något användarinnehåll (i) som bryter mot någon tredje parts rättighet eller någon immateriell egendom eller äganderätt; (ii) som är olagligt, trakasserande, kränkande, skadeståndsgrundande, hotande, skadligt, inkräktande på en annans integritet, vulgärt, ärekränkande, falskt, avsiktligt vilseledande, ärekränkande, pornografiskt, obscent, uppenbart stötande, främjar rasism, trångsynthet, hat eller fysiskt skada av något slag mot någon grupp eller individ; (iii) som är skadligt för minderåriga på något sätt; eller (iv) som bryter mot någon lag, förordning eller skyldigheter eller begränsningar som ålagts av tredje part.</p>

 

<p>Dessutom samtycker du till att inte: (i) ladda upp, överföra eller distribuera till eller via webbplatsen någon programvara som är avsedd att skada eller ändra ett datorsystem eller data; (ii) skicka via webbplatsen oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, skräppost, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av duplicerade eller oönskade meddelanden; (iii) använda webbplatsen för att samla in, samla in eller samla information eller data om andra användare utan deras medgivande; (iv) störa, störa eller skapa en onödig börda på servrar eller nätverk som är anslutna till webbplatsen, eller bryta mot reglerna, policyerna eller procedurerna för sådana nätverk; (v) försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, antingen genom lösenordsutvinning eller på annat sätt; (vi) trakasserar eller stör andra användares användning och njutning av webbplatsen; eller (vi) använda programvara eller automatiserade agenter eller skript för att skapa flera konton på webbplatsen, eller för att generera automatiska sökningar, förfrågningar eller frågor till webbplatsen.</p>

 

<p>Vi förbehåller oss rätten att granska allt användarinnehåll och att undersöka och/eller vidta lämpliga åtgärder mot dig efter eget gottfinnande om du bryter mot policyn för acceptabel användning eller någon annan bestämmelse i dessa villkor eller på annat sätt skapar ansvar för oss eller någon Annan person. Sådan åtgärd kan innefatta att ta bort eller ändra ditt användarinnehåll, avsluta ditt konto i enlighet med avsnitt 8 och/eller rapportera dig till brottsbekämpande myndigheter.</p>

    

<p>Om du ger företaget feedback eller förslag angående webbplatsen, tilldelar du härmed företaget alla rättigheter i sådan feedback och samtycker till att företaget ska ha rätten att använda och fullt ut utnyttja sådan feedback och relaterad information på vilket sätt det anser lämpligt .  Company kommer att behandla all feedback du ger till företaget som icke-konfidentiell och icke-proprietär.</p>

 

<p>Du samtycker till att hålla företaget och dess tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa, inklusive kostnader och advokatarvoden, från alla anspråk eller krav som ställs av tredje part på grund av eller till följd av (a) din användning av webbplatsen, (b) ditt brott mot dessa villkor, (c) ditt brott mot tillämpliga lagar eller förordningar eller (d) ditt användarinnehåll.  Company förbehåller sig rätten att överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att hålla oss skadeslösa, och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar av dessa anspråk.  Du samtycker till att inte lösa något ärende utan föregående skriftligt medgivande från företaget.  Company kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden när de blir medvetna om det.</p>

 

<h2>Tredjepartslänkar och annonser; Andra användare</h2>

 

<p><strong>Tredjepartslänkar och annonser.</strong> Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tjänster och/eller visa annonser för tredje part.  Sådana tredjepartslänkar och annonser står inte under företagets kontroll, och företaget är inte ansvarigt för några tredje parts länkar och annonser.  Company ger åtkomst till dessa tredjepartslänkar och annonser endast som en bekvämlighet för dig, och granskar, godkänner, övervakar, godkänner, garanterar eller gör några utfästelser med avseende på tredje parts länkar & Annonser.  Du använder alla länkar och annonser från tredje part på egen risk och bör tillämpa en lämplig nivå av försiktighet och diskretion när du gör det. När du klickar på någon av länkarna och annonserna från tredje part gäller den tillämpliga tredje partens villkor och policyer, inklusive tredje parts sekretess- och datainsamlingsmetoder.</p>

 

<p><strong>Andra användare.</strong> Varje webbplatsanvändare är ensam ansvarig för allt sitt eget användarinnehåll.  Eftersom vi inte kontrollerar användarinnehåll, erkänner och samtycker du till att vi inte är ansvariga för något användarinnehåll, vare sig det tillhandahålls av dig eller av andra.  Du samtycker till att företaget inte är ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av sådana interaktioner.  Om det finns en tvist mellan dig och någon webbplatsanvändare är vi inte skyldiga att bli inblandade.</p>

 

<p>Du släpper härmed och avskedar för alltid företaget och våra tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare och överlåtare från, och avstår härmed från och avstår från, varje tidigare, nuvarande och framtida tvist, anspråk, kontrovers, krav, rättighet, skyldighet , ansvar, åtgärd och orsak till åtgärd av alla slag och karaktär, som har uppstått eller uppstår direkt eller indirekt från, eller som direkt eller indirekt relaterar till, webbplatsen. Om du är bosatt i Kalifornien avsäger du dig härmed California civil code section 1542 i samband med det föregående, som säger: "en allmän frigivning omfattar inte fordringar som borgenären inte vet eller misstänker existerar till hans eller hennes fördel vid tidpunkten för verkställandet av frigivningen, som om han eller hon känner till måste ha väsentligt påverkat hans eller hennes uppgörelse med gäldenären."</p>

 

<p><strong>Cookies och webbsignaler.</strong> Precis som alla andra webbplatser använder Tulsa Pack Athletics "cookies". Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.</p>

 

 

 

<h2>Ansvarsfriskrivningar</h2>

 

<p>Webbplatsen tillhandahålls på basis av "i befintligt skick" och "som tillgänglig", och företaget och våra leverantörer avsäger sig uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, tyst njutning, noggrannhet eller icke-intrång.  Vi och våra leverantörer garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, snabb, säker eller felfri basis, eller kommer att vara korrekt, pålitlig, fri från virus eller annan skadlig kod, komplett, laglig eller säker.  Om tillämplig lag kräver några garantier med avseende på webbplatsen, är alla sådana garantier begränsade till nittio (90) dagar från datumet för första användning.</p>

 

<p>Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig.  Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.</p>

 

<h2>Ansvarsbegränsning</h2>

 

<p>I den maximala utsträckning som lagen tillåter, ska företaget eller våra leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för förlorad vinst, förlorad data, kostnader för upphandling av ersättningsprodukter eller någon indirekt, följd, exemplarisk , oförutsedda, speciella eller bestraffande skador som härrör från eller relaterar till dessa villkor eller din användning av, eller oförmåga att använda webbplatsen, även om företaget har informerats om möjligheten till sådana skador.  Tillgång till och användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och risk, och du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på din enhet eller datorsystem, eller förlust av data till följd därav.</p>

 

<p>I den maximala omfattning som tillåts enligt lag, oavsett vad som sägs motsatsen häri, kommer vårt ansvar gentemot dig för eventuella skador som uppstår från eller relaterade till detta avtal, vid alla tidpunkter att vara begränsat till högst femtio US-dollar (50 USD) ). Förekomsten av mer än ett anspråk kommer inte att utöka denna gräns.  Du samtycker till att våra leverantörer inte har något ansvar av något slag som härrör från eller relaterar till detta avtal.</p>

 

<p>Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.</p>

 

<p><strong>Villkor och uppsägning.</strong> Med förbehåll för detta avsnitt kommer dessa villkor att förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen.  Vi kan avbryta eller säga upp dina rättigheter att använda webbplatsen när som helst av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande, inklusive för all användning av webbplatsen i strid med dessa villkor.  Vid uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor kommer ditt konto och din rätt att få tillgång till och använda webbplatsen att upphöra omedelbart.  Du förstår att varje uppsägning av ditt konto kan innebära radering av ditt användarinnehåll som är kopplat till ditt konto från våra livedatabaser.  Company kommer inte att ha något som helst ansvar gentemot dig för eventuella uppsägningar av dina rättigheter enligt dessa villkor.  Även efter att dina rättigheter enligt dessa villkor har upphört, kommer följande bestämmelser i dessa villkor att förbli i kraft: avsnitt 2 till 2.5, avsnitt 3 och avsnitt 4 till 10.</p>

 

<h2>Upphovsrättspolicy.</h2>

 

<p>Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och ber att användare av vår webbplats gör detsamma.  I samband med vår webbplats har vi antagit och implementerat en policy som respekterar upphovsrättslagstiftningen som föreskriver borttagning av allt material som gör intrång och för uppsägning av användare av vår webbsida som upprepade gånger gör intrång i immateriella rättigheter rättigheter, inklusive upphovsrätt.  Om du tror att en av våra användare, genom användningen av vår webbplats, olagligt gör intrång i upphovsrätten(erna) i ett verk och vill få det påstådda intrångsmaterialet borttaget, följande information i formen av ett skriftligt meddelande (enligt 17 USC § 512(c)) måste lämnas till vår utsedda upphovsrättsagent:</p>

 

<ul>

    <li>din fysiska eller elektroniska signatur;</li>

    <li>identifiering av det eller de upphovsrättsskyddade verk som du hävdar att ha blivit intrång;</li>

    <li>identifiering av materialet på våra tjänster som du hävdar gör intrång och som du ber oss ta bort;</li>

    <li>tillräcklig information för att vi ska kunna hitta sådant material;</li>

    <li>din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;</li>

    <li>ett uttalande om att du i god tro tror att användningen av det stötande materialet inte är auktoriserat av ägaren, dess ombud, upphovsrätt eller copyright lag; och</li>

    <li>ett påstående om att informationen i meddelandet är korrekt, och med påföljd av mened, att du antingen har upphovsrätten har gjorts intrång eller att du är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.</li>

</ul>

 

<p>Observera att, i enlighet med 17 USC § 512(f), varje felaktig framställning av väsentliga fakta i ett skriftligt meddelande automatiskt utsätter den klagande parten för ansvar för eventuella skador, kostnader och advokatarvoden som ådras oss i samband med det skriftliga meddelandet och anklagelser om upphovsrättsintrång.</p>

 

<h2>Allmänt</h2>

 

<p>Dessa villkor är föremål för enstaka revidering, och om vi gör några väsentliga ändringar kan vi meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till den senaste e-postadressen som du angav till oss och/eller genom att på ett tydligt sätt publicera meddelande om ändringar på vår webbplats.  Du är ansvarig för att ge oss din senaste e-postadress.  I händelse av att den senaste e-postadressen som du har gett oss inte är giltig kommer vår utskick av e-postmeddelandet som innehåller ett sådant meddelande ändå att utgöra ett effektivt meddelande om ändringarna som beskrivs i meddelandet.  Alla ändringar av dessa villkor kommer att träda i kraft tidigast trettio (30) kalenderdagar efter att vi skickat ett e-postmeddelande till dig eller trettio (30) kalenderdagar efter att vi publicerat meddelandet om ändringarna på vår webbplats.  Dessa ändringar kommer att träda i kraft omedelbart för nya användare av vår webbplats.  Fortsatt användning av vår webbplats efter meddelande om sådana ändringar kommer att indikera ditt erkännande av sådana ändringar och samtycker till att vara bunden av villkoren för sådana ändringar.

Tvistlösning. Vänligen läs detta skiljedomsavtal noggrant. Det är en del av ditt kontrakt med företaget och påverkar dina rättigheter.  Den innehåller procedurer för OBLIGATORISK BINDANDE SKILJE OCH EN KLASS ÅTGÄRD.</p>

 

<p><strong>Tillämplighet av skiljedomsavtal.</strong> Alla anspråk och tvister i samband med villkoren eller användningen av någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av företaget som inte kan lösas informellt eller i domstol för småmål ska lösas av bindande skiljeförfarande på individuell basis enligt villkoren i detta skiljedomsavtal.  Om inget annat avtalats ska alla skiljeförfaranden hållas på engelska.  Detta skiljedomsavtal gäller dig och företaget, och alla dotterbolag, dotterbolag, agenter, anställda, föregångare i intresse, efterträdare och överlåtare, såväl som alla auktoriserade eller obehöriga användare eller förmånstagare av tjänster eller varor som tillhandahålls under villkoren.</p>

 

<p><strong>Krav för meddelande och informell tvistlösning.</strong> Innan någon av parterna kan begära skiljedom måste parten först skicka ett skriftligt meddelande om tvist till den andra parten som beskriver arten och grunden för kravet eller tvisten, och den begärda lättnaden.  A Meddelande till företaget ska skickas till: 8010 S 88th E ave. Efter att meddelandet har tagits emot kan du och företaget försöka lösa anspråket eller tvisten informellt.  Om du och företaget inte löser anspråket eller tvisten inom trettio (30) dagar efter att meddelandet mottagits, kan endera parten inleda ett skiljeförfarande.  Beloppet för ett förlikningserbjudande som gjorts av någon part får inte avslöjas för skiljemannen förrän efter det att skiljemannen har fastställt beloppet för domen som endera parten är berättigad till.</p>

 

<p><strong>Regler för skiljeförfarande.</strong> Skiljedom ska inledas genom American Arbitration Association, en etablerad alternativ tvistlösningsleverantör som erbjuder skiljedom enligt det här avsnittet.  Om AAA inte är tillgänglig för medling ska parterna komma överens om att välja en alternativ ADR-leverantör.  ADR-leverantörens regler ska styra alla aspekter av skiljeförfarandet utom i den mån sådana regler strider mot villkoren.  AAA Consumer Arbitration Regler som styr skiljeförfarandet finns tillgängliga online på adr.org eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879.   Skiljeförfarandet ska genomföras av en enda, neutral skiljeman.  Alla anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda utmärkelsen är mindre än tiotusen amerikanska dollar (US $10 000,00) kan lösas genom bindande icke-framträdande baserade på skiljedomsförfarandet. lättnad.  För anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda utmärkelsen är tiotusen amerikanska dollar (US $10 000,00) eller mer, kommer rätten till en förhandling att bestämmas av skiljedomsreglerna.  All förhandling kommer att hållas på en plats inom 100 miles från din bostad, såvida du inte bor utanför USA och om inte parterna kommer överens om annat.  Om du är bosatt utanför USA ska skiljemannen meddela parterna rimligt meddelande om datum, tid och plats för eventuella muntliga förhandlingar. Alla domar om skiljedomen som avkunnats av skiljemannen kan tas upp i valfri domstol med behörig jurisdiktion.  Om skiljemannen beviljar dig en skiljedom som är större än det senaste förlikningserbjudandet som företaget lämnade till dig innan skiljeförfarandet inleddes, kommer företaget att betala dig det största av skiljedomen eller $2 500,00.  Varje part ska bära sina egna kostnader och utlägg som härrör från skiljeförfarandet och ska betala en lika stor andel av ADR-leverantörens avgifter och kostnader.</p>

 

<p><strong>Ytterligare regler för icke-framträdande baserad skiljedom.</strong> Om icke-framträdande baserad skiljedom väljs, ska skiljeförfarandet genomföras per telefon, online och/eller baserat enbart på skriftliga inlagor; det specifika sättet ska väljas av den part som inleder skiljeförfarandet.   Skiljedomsförfarandet ska inte innebära något personligt framträdande av parterna eller vittnen om inte annat avtalats av parterna.</p>

 

<p><strong>Tidsgränser.</strong> Om du eller företaget fullföljer skiljeförfarande måste skiljeförfarandet inledas och/eller krävas inom preskriptionstiden och inom alla tidsfrister som åläggs enligt AAA-reglerna för det relevanta anspråket. </p>

 

<p><strong>Skivemannens auktoritet.</strong> Om skiljedomen inleds kommer skiljemannen att avgöra dina och företagets rättigheter och skyldigheter, och tvisten kommer inte att konsolideras med några andra ärenden eller förenas med några andra fall eller fester.   Skiljemannen ska ha befogenhet att bevilja motioner som är dispositiva för hela eller delar av alla anspråk.   Skiljemannen ska ha befogenhet att utdöma ekonomiskt skadestånd och att bevilja icke-monetär gottgörelse eller lättnad tillgänglig för en individ enligt tillämplig lag, AAA-reglerna och villkoren.   Skiljemannen ska utfärda en skriftlig skiljedom och ett uttalande om beslut som beskriver de väsentliga slutsatserna och slutsatserna som ligger till grund för avgörandet.   Skiljemannen har samma befogenhet att bevilja lättnad på individuell basis som en domare i en domstol skulle ha.   Skiljemannens avgörande är slutgiltigt och bindande för dig och företaget.</p>

 

<p><strong>Avstående från juryrättegång.</strong> PARTERNA AVSÄKER HÄRMED SINA KONSTITUTIONELLA OCH LAGSTÄMNA RÄTTIGHETER ATT GÅ TILL DOMSTOLEN OCH HA EN RÄTTEGÅNG INFÖR EN DOMARE ELLER EN JURY, och väljer istället att alla anspråk och tvister ska lösas genom skiljedom enligt detta skiljedomsavtal.  Skijedomsförfaranden är vanligtvis mer begränsade, effektivare och billigare än regler som är tillämpliga i en domstol och är föremål för mycket begränsad granskning av en domstol.  Om någon rättstvist skulle uppstå mellan dig och företaget i någon statlig eller federal domstol i en process för att frånträda eller verkställa en skiljedom eller på annat sätt, AVSÄKAR DU OCH FÖRETAGET ALLA RÄTTIGHETER TILL EN RÄTTSÄTTNING , istället väljer att tvisten ska lösas av en domare.</p>

 

<p><strong>Avstående från grupptalan eller konsoliderad talan.</strong> Alla anspråk och tvister inom ramen för detta skiljedomsavtal måste medföras eller föras på individuell basis och inte på gruppbasis, och anspråk på mer än ett kund eller användare kan inte medföras eller föras tillsammans eller konsolideras med någon annan kunds eller användares.</p>

 

<p><strong>Konfidentialitet.</strong> Alla aspekter av skiljeförfarandet ska vara strikt konfidentiella.  Parterna är överens om att upprätthålla konfidentialitet om inte annat krävs enligt lag.  Denna paragraf ska inte hindra en part från att till en domstol lämna in all information som är nödvändig för att verkställa detta avtal, för att verkställa en skiljedom eller för att söka föreläggande eller skälig hjälp.</p>

 

<p><strong>Avskiljbarhet.</strong> Om någon del eller delar av detta skiljedomsavtal enligt lagen befinns vara ogiltigt eller omöjligt att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, ska den eller de specifika delarna sakna kraft och verkan och ska avbrytas och resten av avtalet ska fortsätta med full verkan.</p>

<p><strong></strong> Tjänster, produkter, program eller något av ekonomiskt värde köpt från denna webbplats har ingen returpolicy. </p>

<p><strong>Rätt att avstå.</strong> Alla eller alla rättigheter och begränsningar som anges i detta skiljedomsavtal kan avstås av den part mot vilken anspråket görs gällande.  Sådant avstående ska inte avstå från eller påverka någon annan del av detta skiljedomsavtal.</p>

 

<p><strong>Överlevnad av avtal.</strong> Detta skiljedomsavtal kommer att överleva när din relation med företaget avslutas.</p>

 

<p><strong>Small Claims Court.</strong> Trots det ovanstående kan antingen du eller företaget väcka en individuell talan i småmålsdomstolen.</p>

 

<p><strong>Equitable Relief i nödsituationer.</strong> Hur som helst ovan, kan endera parten ansöka om nödsituationer inför en statlig eller federal domstol för att upprätthålla status quo i avvaktan på skiljedom.  En begäran om interimistiska åtgärder ska inte anses vara ett avstående från några andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta skiljedomsavtal.</p>

 

<p><strong>Anspråk som inte är föremål för skiljedom.</strong> Trots det föregående ska påståenden om ärekränkning, brott mot Computer Fraud and Abuse Act och intrång eller förskingring av den andra partens patent, upphovsrätt, varumärke eller affärshemligheter inte omfattas av detta skiljedomsavtal.</p>

 

<p>Under alla omständigheter där ovanstående skiljedomsavtal tillåter parterna att föra rättstvister i domstol, samtycker parterna härmed till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för domstolarna i Nederländerna, Kalifornien, för sådana ändamål.</p>

 

<p>Webbplatsen kan vara föremål för amerikanska exportkontrolllagar och kan vara föremål för export- eller importbestämmelser i andra länder. Du samtycker till att inte exportera, återexportera eller överföra, direkt eller indirekt, någon amerikansk teknisk data som erhållits från företaget, eller några produkter som använder sådan data, i strid med USA:s exportlagar eller förordningar.</p>

 

<p>Företaget finns på adressen i avsnitt 10.8. Om du är bosatt i Kalifornien kan du rapportera klagomål till Complaint Assistance Unit av Division of Consumer Product of California Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligen på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, eller per telefon på (800) ) 952-5210.</p>

 

<p><strong>Elektronisk kommunikation.</strong> Kommunikationen mellan dig och företaget använder elektroniska medel, oavsett om du använder webbplatsen eller skickar e-post till oss, eller om företaget lägger upp meddelanden på webbplatsen eller kommunicerar med dig via e-post. För avtalsändamål, (a) samtycker du till att ta emot kommunikation från företaget i elektronisk form; och (b) samtycker till att alla villkor, avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som företaget tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga förpliktelser som sådan kommunikation skulle uppfylla om den var i en papperskopia.</p>

 

<p><strong>Hela villkoren.</strong> Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss angående användningen av webbplatsen. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt. Ordet "inklusive" betyder "inklusive utan begränsning". Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar, kommer de andra bestämmelserna i dessa villkor att vara oförhindrade och den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen kommer att anses modifierad så att den är giltig och verkställbar i den maximala utsträckning som lagen tillåter.  Ditt förhållande till företaget är en oberoende entreprenör, och ingen av parterna är ombud eller partner till den andra.  Dessa villkor, och dina rättigheter och skyldigheter häri, får inte överlåtas, läggas ut på underleverantörer, delegeras eller på annat sätt överföras av dig utan företagets föregående skriftliga medgivande, och eventuella försök till överlåtelse, underleverantörer, delegering, eller överföring överträdelse av det föregående är ogiltigt.  Company kan fritt överlåta dessa villkor.  Villkoren som anges i dessa villkor ska vara bindande för överlåtarna.</p>

 

<p><strong>Din integritet.</strong> Läs vår sekretesspolicy.</p>

 

<p><strong>Upphovsrätts-/varumärkesinformation.</strong> Copyright ©. Alla rättigheter förbehållna.  Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen är vår egendom eller tillhör andra tredje parter. Du har inte tillåtelse att använda dessa märken utan vårt skriftliga medgivande i förväg eller samtycke från sådan tredje part som kan äga märkena.</p>

 

<h2>Kontaktinformation</h2>

 

<p>E-post: Tulsapackathletics@gmail.com</p>

bottom of page